POLYECO: ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022,

Καμία περιβαλλοντική ανησυχία δεν  προκύπτει από την σύντομη πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα από τα κτήρια της POLYECO στον Ασπρόπυργο στις 23/11/2022,  όπως επιβεβαιώνουν  οι μετρήσεις που πραγματοποίησε επί δύο συνεχόμενες ημέρες, ο αναγνωρισμένος ανεξάρτητος φορέας ENVIROMETRICS.

Η εταιρεία έθεσε από την πρώτη στιγμή του συμβάντος ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία των ανθρωπίνων ζωών και την αποφυγή περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έναν διπλό στόχο ο οποίος επετεύχθη. Σε αυτό το πλαίσιο, απευθύνθηκε άμεσα σε εξειδικευμένο ερευνητικό κέντρο και όπως προκύπτει από τα πιστοποιημένα στοιχεία των μετρήσεων δεν υπήρξε καμία ουσιαστική αύξηση σε σχέση με τις οριακές τιμές στους σχετικούς δείκτες . Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν τις δύο αμέσως επόμενες ημέρες μετά το συμβάν τόσο εντός των εγκαταστάσεων όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Ασπροπύργου, στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2022, με τα αποτελέσματα να φαίνονται στους παρακάτω πίνακες:

Πίνακας 1: Μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων εντός της εγκατάστασης (24/11/2022).

Μετρούμενος Παράγοντας (mg/m3) PM10 PM2.5 CO2 CO TVOCs
Γραφεία 0.026 0.008 1284 <LOD (=0.23) <LOD (=0.25)
Χημείο 0.025 0.004 899 <LOD (=0.23) <LOD (=0.25)
Κτίριο 3 (χώρος παραγωγής) 0.041 0.019 816 <LOD (=0.23) 15.7
Κτίριο 2 (χώρος παραγωγής) 0.044 0.022 788 <LOD (=0.23) 6.3
Προτεινόμενη οριακή τιμή έκθεσης (mg/m3)* 0.050 0.025 1800 10 1

LOD: όριο ανίχνευσης οργάνου

*η προτεινόμενη οριακή τιμή έκθεσης αναφέρεται σε εσωτερικούς χώρους (π.χ. γραφεία) και δεν ισχύει για τους χώρους παραγωγής.

Πίνακας 2: Μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων εκτός  και πέριξ της εγκατάστασης (24/11/2022)

Μετρούμενος Παράγοντας (μg/m3) PM10 PM2.5
Σημείο Α 21 4
Σημείο Β 40 17
Σημείο Γ 38 16
Οριακή τιμή έκθεσης (μg/m3)* 50 25

 

Πίνακας 3: Μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων εκτός της εγκατάστασης (25/11/2022)

Σημείο Μέτρησης Συγκέντρωση (mg/m3)
Περιγραφή Συντεταγμένες PM10 PM2.5 HCHO*
20m από την πύλη της εγκατάστασης 38.0333074, 23.5976788 0.013 0.003 0.09
Εθνική Οδός μπροστά από εγκατάσταση 38.0330737, 23.5952210 0.034 0.011 0.09
Μάντρα διπλανού βενζινάδικου ΒΡ 38.0350443, 23.5878940 0.027 0.004 0.08
Συντριβάνι Κόμβου Ασπροπύργου 38.0554420, 23.5878940 0.018 0.003 0.09
Θέση Ελευσινιακά Πλαστικά 38.0549922, 23.5479626 0.016 0.002 0.1

 

*ΟΡΙΟ TLV-TWA 0.12mg/m3

Οι παραπάνω μετρήσεις επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν υπερβάσεις των ορίων ασφαλούς έκθεσης για τον άνθρωπο. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην τάχιστη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Σημειώνεται ότι όλα τα κατασταλτικά μέτρα ενεργοποιήθηκαν εγκαίρως και προσηκόντως, και η κατάσβεση της πυρκαγιάς πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τα ιδία μέσα πυρόσβεσης. Όσον αφορά τα υγρά απόβλητα πυρόσβεσης, αναφέρουμε ότι όλα τα νερά πυρόσβεσης έχουν συλλεχθεί (~ 60 m3) και έχουν αποθηκευτεί σε δεξαμενές των μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που διαθέτουμε, με σκοπό τον έλεγχό τους και την περαιτέρω ασφαλή διαχείριση και διάθεση τους.

Επισημαίνεται ότι στη μονάδα της POLYECO είχαν εγκατασταθεί, βρίσκονταν σε ισχύ, συντηρούνταν επαρκώς και συνεχίζουν να είναι σε ισχύ και σήμερα:

- όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα ασφαλείας, αποτρεπτικά μέτρα επέλευσης κινδύνων και πυροπροστασίας/πυρασφάλειας με σκοπό την ανίχνευση και την αποφυγή περιστατικών έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιάς και διαρροών)

- όλα τα απαραίτητα κατασταλτικά μέτρα καταπολέμησης πυρκαγιών, όπως μέτρα καταπολέμησης και εξάπλωσης πυρκαγιών, ελέγχου διαρροών κ.α.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, 24ωρη φύλαξη της εγκατάστασης, 24ωρη ομάδα πυρασφάλειας με 150 φορητούς πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 και 12 κιλών σε κατάλληλα σημεία της εγκατάστασης, 35 Πυροσβεστικές Φωλιές και 5 Πυροσβεστικοί Σταθμοί, 14 «κανόνια» πυρόσβεσης, σύστημα πυρανίχνευσης και ανίχνευσης επικίνδυνων αερίων σε κρίσιμα σημεία καθώς και 3 οχήματα Πυρόσβεσης.

Επιπρόσθετα, ο χώρος της εγκατάστασης έχει σχεδιαστεί, χρησιμοποιείται και συντηρείται σύμφωνα με τις νόμιμες σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας, υγιεινής και προστασίας της ανθρώπινης υγείας, και η εταιρία είναι πιστοποιημένη με Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018.

Για την χωροθέτηση, κατασκευή και λειτουργία του συνόλου της εγκατάστασης έχουν εκπονηθεί όλες οι απαιτούμενες κατά περίπτωση επιστημονικές μελέτες και έχουν εγκριθεί εμπροθέσμως, εγκύρως και νομίμως από τις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπηρεσία Δόμησης, Πυροσβεστική Υπηρεσία, κ.α.). Στο πλαίσιο αυτών έχουν εξεταστεί και έχουν εγκριθεί ιδίως: μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας, ασφάλειας εργαζομένων (εξοπλισμός ασφαλείας, κατάλληλα μέσα εκκένωσης και διάσωσης, συστήματα προειδοποίησης και επικοινωνίας), πυροπροστασίας/πυρασφάλειας, κ.α.

Η εταιρία διαθέτει για τις εγκαταστάσεις τα παρακάτω Πιστοποιητικά Ποιότητας:

  • ISO 9001: 2015 Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.
  • ISO 45001:2108 Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία.
  • EMAS Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
  • BS EN ISO 28000: 2007 Συστήματος Ασφάλειας στην εφοδιαστική αλυσίδα.
  • ΕΝ ISO/IEC 17025: 2005 Συστήματος Διαπίστευσης Εργαστηρίου.

Η POLYECO διαβεβαιώνει ότι ουδέποτε έχει υπάρξει περιστατικό αντίστοιχο με αυτό της 23ης Νοεμβρίου 2022, που να αποδίδεται σε δραστηριότητα της εταιρείας. Αυτό καταδεικνύει πασιφανώς την συνεχή προσήλωσή της στην τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας στις εγκαταστάσεις της σε όλη τη μακρά πορεία της στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελεί ένα καθ’ ολοκληρίαν απρόβλεπτο γεγονός που δεν οφείλεται σε καμία περίπτωση σε ενέργειες ή παραλείψεις των εργαζομένων της εταιρείας, κάτι το οποίο αναμένουμε να προκύψει και από το επίσημο πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Με αυτή την αφορμή, η POLYECO επιθυμεί να ευχαριστήσει για μια ακόμα φορά τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για την άμεση και έγκαιρη παρέμβαση τους, και τη συμβολή τους στην οριστική κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Εν κατακλείδι, για μια εταιρεία όπως η POLYECO που έχει στο DNA της την προστασία και την ανάδειξη του περιβάλλοντος, η απαρέγκλιτη τήρηση όχι μόνο των κανόνων, αλλά και των βέλτιστων διεθνών πρακτικών σχεδιασμού και λειτουργίας της εγκατάστασης αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα που δεν διακυβεύτηκε ούτε λεπτό.

Comments are closed.

Subscribe to our Newsletter
Get the latest content first.
We respect your privacy.